สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ข้อมูลหมู่บ้าน 

ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน  

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

 

จำนวนหมู่บ้าน 

มี  10 หมู่บ้าน    อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เต็มหมู่บ้าน  10 หมู่บ้านโดยแยกพื้นการปกครองออกเป็น   10   หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านตะโก                     ผู้ปกครอง   นายเดช   บุพรัง               ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านหนองกก               ผู้ปกครอง   นายกระแส   โพธิสาร                ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่  3  บ้านโคกซาง                ผู้ปกครอง   นางสุรัตน์   เหมือนสันเทียะ          ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่  4  บ้านโนนแก้ว                ผู้ปกครอง   นายอัครเดช  ศรีสุระ              ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่  5  บ้านโนนแฝก              ผู้ปกครอง   นายซีมอน      ชินวงค์              กำนัน

            หมู่ที่  6  บ้านหนองไผ่            กครอง   นายหนูค้ำ    ชัยรินทร์            ผู้ใหญ่บ้าน

            หมู่ที่  7  บ้านหนองโน              ผู้ปกครอง   นายชัยนันต์  โพธิ์ชัย          ผู้ใหญ่บ้าน

มู่ที่  8  บ้านเอื้ออารี                 ผู้ปกครอง   นายจุล    ละมุล            ผู้ใหญ่บ้าน 

  หมู่ที่  9  บ้านสี่แยก                       ผู้ปกครอง   นายอิทธิฤทธิ์      ล่ำสันต์            ผู้ใหญ่บ้าน     

หมู่ที่ 10 บ้านตะโกสามัคคี              ผู้ปกครอง   นายสง่า  ดอกไธสง        ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

       ประชากรทั้งสิ้น  4,382  คน     แยกเป็นชาย  2,210  คน    หญิง  2,172  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   122   คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ เดือนมิถุนายน  .. 2550  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย)

 

 


ที่มา :   กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  (..47,..48,..49,มิ..50,พ.ค.51)
สถิติจำนวนประชากร  .ตะโก
  

 

ที่มา :   กรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย  (..47,..48,..49,มิ..50,พ.ค.51)
สถิติครัวเรือน  .ตะโก

 

                                           ที่มา :  อบต.ตะโก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; te

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,377

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.