สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพสังคม

 

การศึกษา

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                                   2  แห่ง

1.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโก

2.       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่

2. โรงเรียนประถมศึกษา                                                                3  แห่ง

1.       โรงเรียนบ้านตะโก

2.       โรงเรียนบ้านหนองไผ่

3.       โรงเรียนเทเรซาอุปถมภ์

3.  มัธยมศึกษาศึกษา                                                                    1  แห่ง

1.       โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

 

สถาบันและองค์การทางศาสนา

ประชาชนในตำบลตะโก  จะนับถือ  2  ศาสนา   คือ  ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์  โดยนับถือศาสนาคริสต์  2  หมู่บ้าน  คือบ้านโนนแก้วและบ้านโนนแฝก    นอกนั้นนับถือศาสนาพุทธ   มีศาสนสถาน คือ  วัด    3    แห่ง    โบสถ์   2  แห่ง  ได้แก่  คือ

            1.   วัดบ้านชัยราษฏร์ประดิษฐ์    ตั้งอยู่ที่บ้านตะโก  หมู่ที่ 1  (พระอาจารย์ทวี   กิตติทโร)

            2.   วัดบ้านหนองไผ่          ตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่   หมู่ที่ 6  (พระครูเวฬุ  วนานุรักษ์)

            3.   วัดบ้านโคกซาง           ตั้งอยู่ที่บ้านโคกซาง    หมู่ที่  3  (พระถาวร  นฐาจาโร)

4.       วัดนักบุญเทเรซา        ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 (บาทหลวงประสิทธิ์  ใหม่เพียรวงค์)

5.       วัดนักบุญเปรโต          ตั้งอยู่ที่บ้านโนนแฝก   หมู่ที่  5  (บาทหลวงสมดุล  วาปีทะ)

ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ                        จำนวน         3,103   คน   คิดเป็นร้อยละ  72.41

ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์                       จำนวน         1,182   คน   คิดเป็นร้อยละ  27.59       

 

การสาธารณสุข

      สถานีอนามัยประจำตำบล        (ตั้งอยู่ในบ้านตะโกสามัคคีหมู่ที่ 10)  1  แห่ง

          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                          ไฟฟ้าแสงสว่างทุกหมู่

 

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,374

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.