สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐาน

 

            การคมนาคม

. ถนนลาดยาง   เป็นของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (...) ผ่านหมู่ที่ 1 , 10  , 8,  4 ,และ   5  เป็นระยะทางประมาณ  5,000  เมตร  โดยเชื่อมตำบลทับสวายและตำบลงิ้ว

                        .  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ในทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะโกมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน

                        . ถนนเชื่อมหมู่บ้าน

Ø       หมู่ที่ 1-6-2  เป็นถนนหินคลุก ระยะทางยาว  2,500  เมตร

Ø       หมู่ที่ 7-9      เป็นถนนหินคลุก ระยะทางประมาณ  3,000  เมตร

Ø       หมู่ที่ 9-3      เป็นถนนหินลูกรัง ประมาณ  4,000  เมตร

Ø       หมู่ที่ 7-6-2  เป็นถนนหินคลุก ระยะทางประมาณ  1,500  เมตร

Ø       หมู่ที่ 4-8      เป็นถนนหินลูกรัง  ประมาณ 500 เมตร

 

            การโทรคมนาคม

                        -  โทรศัพท์สาธารณะ                                                                     10  แห่ง (ใช้ได้บางแห่ง)

            -  หอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน                                                         10  แห่ง 

 

            การไฟฟ้า

         จำนวน  10  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  95 %

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        1. ลำห้วย

-ลำห้วยตะโก  ไหลจากตำบลทับสวายเข้าสู่ตำบลตะโกที่หมู่ที่ 1,4,5  มีระยะทางประมาณ  5,500  เมตรมีน้ำตลอดปี (ลำห้วยหลัก)

-ลำกักเก็บน้ำหนองกก  หมู่ที่ 2 อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองกก ระยะทาง 1,445 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยตะเคียน  หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกซาง ระยะทางประมาณ  1,5000 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยตะเกียบ  หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกซาง ระยะทางประมาณ  1,5000 เมตรมีน้ำตลอดปี

-ลำห้วยหนองไผ่  มีระยะทางประมาณ  1,500 เมตร  อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6  มีปริมาณน้ำช่วงเดือน  สิงหาคม - เดือนธันวาคม   ของทุกปี (มีสภาพตื้นเขิน)

-ลำห้วยเอื้ออารี     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

-ลำห้วยติ้ว     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

-ลำห้วยสี่แยก     มีระยะทางประมาณ  1,500  เมตร   อยู่ในเขตพื้นที่บ้านสี่แยก หมู่ที่ 9    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี

2. คลอง

-คลองอีสานเขียว  มีระยะทางประมาณ  1,000  เมตรอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองโน หมู่ที่ 7 และบ้านสี่แยก   หมู่ 9    มีปริมาณน้ำน้อยไม่ตลอดปี  สภาพตื้นเขิน

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1.   ฝาย                                                                                7  แห่ง

                        2.  ประปาหมู่บ้าน                                                                    9  แห่ง

 

สอบถามเพิ่มเติม
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.21.70
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,724,393

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.