สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร รักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล นำสังคมสู่ความเข้มแข็ง”

 
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ
๒. พัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการสาธารณะ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๓.มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากกลุ่ม องค์กรภาคประชาชน หรือภาคีเครือข่าย
๔. พัฒนาบริหารงานด้านการบริหารบุคคล โดยเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
๕. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งตนเองได้
๖. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และสาธารณูปโภค
๗. การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริการ แลหะการบริหารให้เกิดความรวดเร็ว ฉับไว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๙. การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น สูความเป็นเลิศ
๑๐. สงเสริม และประสานการพัฒนารวมกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเน้นที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นจุดศูนย์กลาง
๑๑. บูราณาการด้านการบริการสูประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
๑๒. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๑๐. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ส่งเสริมอาชีพให้ประชนมีรายได้พอเพียงต่อการเลี้ยงชีพ การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำการเกษตรผสมผสาน การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การพัฒนากลุ่มอาชีพ
๒. ส่งเสริมการแก้ปัญหาฝนแล้งและส่งเสริมอาชีพเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ฝึกอบรมและจัดให้มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมให้สังคมเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. บำรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๕. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
๖. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมให้มีสวัสดิการ การกีฬา การศึกษา สุขอนามัยดีขึ้น
๘. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

 

สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,748,838

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı