สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของ อบต.ตะโก

 

ยุทธศาสตรที่    1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

                        เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน

                        แนวทางการพัฒนา

                        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

                        1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงถนน และทางน้ำ

                        2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง

                        3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

                        ตัวชี้วัด

                         1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

                         2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

                         3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้

                        เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

                        แนวทางการพัฒนา

                        1.    ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

2.    เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ    

 ตัวชี้วัด

1.       จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

2.       จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่   3    การพัฒนาคนและสังคม

                        เป้าหมาย

                        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

                        แนวทางการพัฒนา

                        1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                        2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                        3.  การพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุข

                        4.  การพัฒนาและส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์

                        5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

                        ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                        2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น

3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

4.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

 

ยุทธศาสตร์ที่   4    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                         เป้าหมาย

                         เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาในชุมชน

                         แนวทางการพัฒนา

                        1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                        ตัวชี้วัด

1.       จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                         เป้าหมาย

            เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                         แนวทางการพัฒนา

1.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

2.       ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

3.       ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีการพัฒนาขีดความสามารถ

4.       ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

                        ตัวชี้วัด

1.       จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.       จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนมากขึ้น

3.       ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชน

4.       ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

 

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         เป้าหมาย

                        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของรัฐบาล

 

                         แนวทางการพัฒนา

1.       การพัฒนาคนและสังคม

                        ตัวชี้วัด

1         จำนวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

2.       จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานได้รับเงินส่งเสริม

 

สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,748,137

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı