สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
การให้บริการประชาชน
การป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใส่ Code ที่ต้องการ
มาตรการพลังงาน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
โครงสร้าง อบต.
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
ปลัดอบต.ตะโก
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและเนื้อที่
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่น ๆ
ศักยภาพของอบต.
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565
งานงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565
ข้อบัญญัต /ข้อบังคับตำบล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการเงินและบัญชี
งบทดลอง ( หลังปิดบัญชี )
ข้อมูลรายรัย/รายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานทางการเงิน
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2553
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานควบคุมภายใน
ควบคุมภายใน ปี 2563
ควบคุมภายใน ปี 2562
ควบคุมภายใน ปี 2564
การให้บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบ 2565 รอบ 6 เดือน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
การร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการดำเนินงานศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
คุ่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการพลังงาน
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๑
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๒
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศผลการลดพลังงาน ไตรมาสที่ ๔
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
ถาม -ตอบ
กระดานสนทนา
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์
ถาม-ตอบ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
โครงการหมู่บ้านสะอาดลดโรคติดต่อ
คณะกรรมการกองทุน
ความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกองทุน สปสช.
ทำความรู้จักกองทุน สปสช.
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค
โครงการจัดบริการอนามัยเด็ก 0-5 ปี
โครงการวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์และโรงเรียนพ่อแม่
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเรื่องการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายก
ศูนย์การเรียนรู้การจัดเก็บภาษี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
กิจกรรมผู้สูงอายุ
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2562
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2563
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
คำขออนุญาติก่อสร้าง
คำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
คำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
คำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของนายก
อบต.คืออะไร
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภาตำบล
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.อย่างไร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับกิจการสภา
สื่อสังคมออนไลน์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
งานสวัสดิการสังคม
มาตรการใช้กฎหมาย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกมากน้อยเพียงใด ?
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
ปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบฟอร์มการขอรับบริการ
ประชุมคณะบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 2930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.210.77.106
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,748,095

แบบสอบถาม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-000264   Fax : 044-000264 ต่อ 22
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı